Export service

DSC_3937

Nederlands

Wanneer u een voertuig met kenteken verkoopt aan een persoon of bedrijf van buiten Nederland, dient het voertuig geëxporteerd te worden. Hierbij wordt het kenteken uitgeschreven uit het RDW Kentekenregister en wordt er een vervangend kentekenbewijs deel II (Exportdocument) opgemaakt. De verkoper ontvangt direct een vrijwaring als bewijs dat het voertuig niet meer op zijn of haar naam geregistreerd staat. Het voertuig kan direct op transport of over de openbare weg naar het buitenland middels tijdelijke export kentekenplaten en een 14-daagse exportverzekering.

Voor welke voertuigen:
 • Personenauto
 • Motor
 • Lichte bedrijfswagen < 3.500 kg
 • Bedrijfswagen > 3.500 kg
 • Bus / Touringcar
 • Vrachtwagen
 • Bromfiets / Snorfiets
 • Fiets
 • Aanhanger / Caravan
 • Kampeerauto
 • Landbouwvoertuig

  Benodigdheden
 • Kentekenbewijs*
 • Kentekenplaten (of enkele kentekenplaat bij bijv. aanhanger, motorfiets etc.)
 • Actuele kilometerstand (km/mijl)
 • Legitimatiebewijs koper/handelaar/transporteur (bijv. paspoort / ID-kaart / rijbewijs)
 • Persoons- en adresgegevens koper/handelaar/transporteur

  *) Een kentekenbewijs kan bestaan uit een kentekenkaart + tenaamstellingscodes (deel I + deel II) of een papieren kentekenbewijs, bestaande uit deel 1b + deel II (overschrijvingsbewijs). Oldtimers en Youngtimers kunnen ook nog voorzien zijn van een papieren bewijs deel II met daarop de persoonsgegevens en een overschrijvingsbewijs of kopie deel III. Oldtimer motorfietsen kennen geen kopie deel III en kunnen zonder dit deel worden uitgeschreven.

  Prijslijst 2024 --> Export Service

  De vermeldde prijzen voor export dienstverlening zijn inclusief BTW en assurantiebelasting. Wilt u een BTW factuur op bedrijfsnaam, geef dit aan voor de facturatie.

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over export, kunt u bellen naar tel. +31 (0) 575 840 431 of emailen naar export@auto19.nl .

 • DSC_3937

  English

  If you sell a Dutch license plate registered vehicle to a person or company from outside the Netherlands, the vehicle must be exported. The license plate needs to be deregistered from the RDW Vehicle Register and a replacement registration certificate part II (Export document) will be produced. The seller immediately receives an indemnity as proof that the vehicle is no longer registered in his or her name. The vehicle can be transported abroad immediately or on public roads using temporary export license plates and a 14-day export insurance.

  For which vehicles:
 • Car
 • Motorcycle
 • Light commercial vehicle < 3,500 kg
 • Commercial vehicle > 3,500 kg
 • Bus / Coach
 • Truck
 • Moped / Scooter
 • Bicycle
 • Trailer / Caravan
 • Camper
 • Tractor / Agricultural vehicle

  Requirements
 • Registration certificate*
 • License plates (or one license plate for e.g. trailer, motorcycle, etc.)
 • Current mileage (km/mile)
 • Identification of buyer/trader/transporter (e.g. passport / ID card / driver's license)
 • Personal and address details of buyer/trader /transporter

  *) A registration certificate can consist of a registration card + registration codes (part I + part II) or a registration certificate in paper, consisting of part 1b + part II (transfer certificate). Oldtimers and Youngtimers can also be provided with paper proof Part II containing the personal data and a transfer receipt or Part III. Oldtimer motorcycles do not have a part III and can be deregistered without this part.

  Pricing 2024 --> Export Service

  The prices stated for export services include VAT and insurance tax. If you would like a invoice under company name, please mention this before invoicing.

  If you have any questions or you would like more information about export, please call +31 (0) 575 840 431 or email export@auto19.nl.

 • DSC_3937

  Deutsch

  Wenn Sie ein Fahrzeug mit Kennzeichen an eine Person oder Firma außerhalb der Niederlande verkaufen, muss das Fahrzeug exportiert werden. Das Kennzeichen wird aus dem RDW-Fahrzeugregister abgemeldet und eine Ersatzzulassungsbescheinigung Teil II (Ausfuhrdokument) erstellt. Der Verkäufer erhält umgehend eine Entschädigung als Nachweis dafür, dass das Fahrzeug nicht mehr auf seinen Namen zugelassen ist. Mit Ausfuhrkennzeichen und einer 14-tägigen Ausfuhrversicherung kann das Fahrzeug sofort ins Ausland oder auf öffentlichen Straßen transportiert werden.

  Für welche Fahrzeuge:
 • Pkw
 • Motorrad
 • Leichtes Nutzfahrzeug < 3.500 kg
 • Nutzfahrzeug > 3.500 kg
 • Bus/Reisebus
 • LKW
 • Moped / Scooter
 • Fahrrad
 • Anhänger / Wohnwagen
 • Wohnmobil
 • Landwirtschaftliches Fahrzeug

  Voraussetzungen
 • Zulassungsbescheinigung*
 • Kennzeichen (oder ein Kennzeichen für z. B. Anhänger, Motorrad usw.)
 • Aktueller Kilometerstand (km/Meile)
 • Identitätsnachweis des Käufers/Händlers/Transporteurs (z. B. Reisepass/Personalausweis/Führerschein)
 • Personen- und Adressdaten des Käufers/Händlers/Transporteurs

  *) Eine Registrierungsbescheinigung kann aus einer Registrierungskarte + Registrierungscodes (Teil I + Teil II) oder einer Papierregistrierungsbescheinigung, bestehend aus Teil 1b + Teil II (Übertragungsbescheinigung). Für Oldtimer und Youngtimer kann zusätzlich ein Papiernachweis Teil II mit den personenbezogenen Daten sowie eine Übertragungsbescheinigung oder eine Kopie Teil III bereitgestellt werden. Oldtimer-Motorräder haben keine Kopie von Teil III und können ohne diesen Teil abgemeldet werden.


  Preisliste 2024 --> Exportdienst

  Die angegebenen Preise für Exportdienstleistung verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und Versicherungssteuer. Wenn Sie eine Rechnung unter Firmennamen wünschen, geben Sie dies bitte vor der Rechnungsstellung an.

  Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zum Export wünschen, rufen Sie bitte +31 (0) 575 840 431 an oder senden Sie eine E-Mail an export@auto19.nl.

 • ×

   

  Hallo!

  Klik op het onderstaande contact om een chat via Whatsapp te starten.

  × Hoe kan ik je helpen?